Dokter Ben Tita Eindhoven

Aalsterweg 181 (2e etage)

5644 RA Eindhoven

040-2112935

Bij spoed toets 1

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Algemeen

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartsenpraktijk Ben-Tita

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Met “persoonsgegevens” bedoelen wij niet alleen uw personalia, maar ook gegevens als bijvoorbeeld uw medische voorgeschiedenis, uw medicatielijst, en verslaglegging van de consultatie. Het verwerken van deze gegevens is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk Ben-Tita is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt: 

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via deze mededeling op onze website.
 • Alle medewerkers binnen onze huisartsenpraktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. 
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.


Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens als dat nodig mocht zijn. 
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. 
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling, schriftelijk of per e-mail kenbaar maken aan uw huisarts. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u in uw verzoek de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Als de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens niet toegestaan tenzij er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van de huisartsenpraktijk hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Afschriften van uitslagen, brieven of de verslaglegging in het medisch dossier worden pas gegeven na beoordeling door- en met een eventuele toelichting van de huisarts. Het verstrekken van nadere medische informatie gebeurt alleen door de huisarts of na diens toestemming. Daarbij geldt:

Partner: U kunt geen informatie voor- en over uw partner opvragen als dit niet met zijn/haar uitdrukkelijke schriftelijke of mondelinge toestemming is. Deze toestemming wordt voor elke keer opnieuw vastgelegd in het dossier.

Ouders en kinderen: De ouder(s) of voogd(en) hebben recht op informatie voor zover die informatie noodzakelijk is voor het verrichten van hun taak. Als het verstrekken van informatie in strijd is met goed hulpverlenerschap, kan de huisarts besluiten om geen informatie te geven aan de ouders.

Kinderen en informatierecht van ouders en of voogden:

 • Bij kinderen tot 12 jaar hebben ouders wettelijk recht op deze informatie.
 • Minderjarigen tussen 12 en 16 jaar moeten zelf toestemming geven voor het verstrekken van schriftelijke en mondelinge informatie /gegevens aan ouders/voogden.
 • Deze groep minderjarigen mag echter niet zelfstandig besluiten nemen over een behandelingsovereenkomst. Dat doen de ouder(s) of voogd(en) namens de minderjarige. Voor een verrichting moet een gezamenlijk toestemming worden gegeven.
 • Minderjarigen van 16 en 17 jaar: De ouder(s) of voogd(en) hebben geen recht op informatie. De minderjarige heeft een zelfstandig recht op geheimhouding. De 16- of 17-jarige wordt namelijk als meerderjarige behandeld. Zonder toestemming van de patiënt mag geen informatie aan derden verstrekt worden, en dus ook niet aan de ouder(s) of voogd(en). Ze mogen zelf beslissingen nemen over een medische behandeling. Er is geen toestemming nodig van de ouders en ouders worden alleen geïnformeerd over de behandeling als het kind dat wil.
 • Als ouders gescheiden zijn, kunnen zij allebei het ouderlijk gezag hebben. Dat betekent dat ze allebei recht hebben om te beslissen over de behandeling en het medisch dossier mogen lezen. Ook al is één ouder meer betrokken bij de dagelijkse zorg dan de ander. Het belang van het kind kan echter meebrengen dat de dubbele toestemming niet te strikt wordt gehanteerd.
 • Als een ouder geen ouderlijk gezag heeft mag hij/zij niet over de behandeling beslissen en heeft geen inzage recht in het dossier.  Deze ouder heeft wel recht op informatie over belangrijke feiten en omstandigheden die het kind of diens verzorging en opvoeding betreffen. De arts verstrekt desgevraagd globale, feitelijke en belangrijke informatie (doelgericht informatie). Dit geldt alleen als de arts die informatie ook aan de met gezag belaste ouder zou verstrekken en als het belang van het kind niet in het geding komt. De arts mag desgevraagd de met gezag belaste ouder informeren over het feit dat informatie is verstrekt aan de niet met gezag belaste ouder, maar is daartoe niet verplicht. Dit is van toepassing op kinderen die jonger zijn dan 16 jaar.


Wilsonbekwame meerderjarigen
:

 • Indien een meerderjarige niet in staat is tot een redelijke afweging van zijn belangen ter zake (oftewel: wilsonbekwaam is) kan een ander namens hem/ haar optreden als vertegenwoordiger. De WGBO hanteert een rangorde om te bepalen wie als vertegenwoordiger aangemerkt mag worden:
 1. curator of mentor (door de rechter benoemd)
 2. de schriftelijk gemachtigde
 3. de echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel
 4. ouder, kind, broer of zus

Komen er meerdere personen binnen dezelfde groep in aanmerking, dan zullen zij een persoon uit hun midden moeten kiezen die als vertegenwoordiger optreedt. Komen zij er onderling niet uit, dan is het uiteindelijk de arts die bepaalt wie hij als vertegenwoordiger aanwijst!

Ouders: Als u gerechtigd bent om informatie over- en voor uw ouders op te vragen/ te verstrekken dan moet een schriftelijke of mondelinge toestemming van de betreffende ouder aan de huisarts in het dossier vastgelegd zijn.

Instanties: Voor informatie aan instanties (advocaat, politie, verzekeringsmaatschappij, bedrijfsarts) is altijd uw schriftelijke machtiging nodig en dan betreft het alleen bepaalde specifiek informatie en dat ook voor een bepaalde termijn. Verstrekken van informatie door de huisarts aan instanties gebeurt uitsluitend schriftelijk.

Voor het melden van besmettelijke ziekten aan de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), is géén toestemming nodig van de patiënt. Indien hiervoor medische informatie die onder het beroepsgeheim valt wordt verstrekt, is ook hiervoor geen toestemming van de patiënt noodzakelijk.

Uitwisseling gegevens met huisartsenpost, apotheek en lokaal ziekenhuis

Huisartsenpraktijk Ben-Tita wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het “Landelijk Schakelpunt” (LSP) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen. Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Uw medisch dossier wordt via een beveiligde elektronische verbinding aan de nieuwe huisarts overgedragen.

Voor zover het niet mogelijk is om uw medisch dossier elektronisch te versturen, zal deze door uw huisarts per aangetekende post worden overgedragen aan de nieuwe huisarts.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier.

Bij het vertrek uit de praktijk zal de assistente u vragen ons uitschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen waarin u toestemming geeft voor de overdracht van het medisch dossier aan de nieuwe huisarts. Alle leden van een gezin vanaf 12 jaar moeten het uitschrijfformulier tekenen bij verhuizing. 

Aanvullende informatieoverdracht van uw dossier:

De huisarts bewaart uw dossier zolang niet duidelijk is wie de nieuwe huisarts is. Dokter Ben-Tita bewaart uw dossier indien u geen toestemming geeft voor de overdracht van het dossier of als u niet wilt dat dokter Ben-Tita weet wie de nieuwe huisarts is. Op uw verzoek krijgt u een kopie van uw dossier mee. Hiertoe dient u een schriftelijk verzoek in te dienen. Binnen de wettelijke termijn van 30 dagen, zal de kopie gereed zijn om opgehaald te worden. U zult hiervoor gecontacteerd worden om een afspraak te maken om de kopie op de praktijk op te halen. U dient zich dan eerst te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (ID-kaart, paspoort rijbewijs of verblijfsvergunning) en vervolgens te tekenen voor ontvangst van de kopie van het dossier. Indien het dossier elektronisch aan de nieuwe huisarts wordt verzonden blijft het dossier bij dokter Ben-Tita ook nog 2 jaar bewaard om evt. lopende zaken te kunnen afhandelen of vragen te beantwoorden van overige zorgverleners t.a.v. de informatie zoals bekend tot de datum van vertrek.

 

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

 

Translate »
Call Now Button Ga naar de inhoud